Porady prawne i pomoc w sprawach z ZUS

Oferuję kompleksową pomoc prawną w sprawach z ZUS. Udzielam rzetelnego wsparcia merytorycznego oraz reprezentuję klientów w związku z postępowaniami wyjaśniającymi i kontrolami prowadzonymi przez ZUS, a także zapewniam prowadzenie sprawy przed sądami powszechnymi. Prowadzę bieżące doradztwo prawne w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Kiedy należy skorzystać z pomocy doradcy ds. ZUS?

Z mojej pomocy korzystają osoby, którym ZUS odmówił prawa do emerytury, renty, zasiłku chorobowego, opiekuńczego lub macierzyńskiego, a także te, wobec których trwa postępowanie wyjaśniające, grożące odmową wypłaty zasiłku chorobowego, opiekuńczego lub macierzyńskiego z uwagi na krótki okres zatrudnienia, wysoką podstawę wymiaru składek, zmianę wymiaru czasu pracy itp. ZUS bardzo często kwestionuje też wysokość podstawy wymiaru opłacanych składek osób prowadzących działalność gospodarczą, argumentując to niesprawiedliwością społeczną, nadużyciem prawa czy naruszeniem zasady równego traktowania wszystkich ubezpieczonych – takimi sprawami również się zajmuję.

We wszystkich tych sytuacjach udzielam profesjonalnego doradztwa i pomocy prawnej. Niejednokrotnie ZUS zmieniał wydaną decyzję po otrzymaniu ode mnie pisemnego odwołania. Mam na swoim koncie wiele pomyślnie zakończonych dla klientów spraw, które były już na drodze sądowej.

Jeśli mają Państwo pytania, proszę o kontakt ze mną.

Na czym polega pomoc prawna świadczona przez doradcę ds. ZUS?

Sporządzam wszelkiego rodzaju pisma wymagające argumentacji prawnej, a także zastrzeżenia do protokołów kontroli i odwołania od decyzji ZUS. Przygotowuję pisma przedprocesowe i procesowe. Sporządzam lub konsultuję przygotowane przez Klienta stanowisko i dokumentację dla spraw prowadzonych przez ZUS. Na zlecenie Klienta opracowuję opinie prawne.

Zapewniam profesjonalne doradztwo w sprawach zawierania umów o pracę, umów zleceń i umów o dzieło w kontekście ubezpieczeń społecznych. Przedstawiam konkretne rozwiązania mające na celu optymalizację kosztów związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Oferuję także przeprowadzenie audytu dokumentacji przedsiębiorstwa w zakresie zagadnień mających wpływ na ubezpieczenia społeczne.

Mariusz Sowiński – doświadczony doradca prawny ds. ZUS

Specjalizuję się w sprawach związanych z ubezpieczeniami społecznymi. W latach 2000-2015 pracowałem w Wydziale Kontroli Płatników Składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy, gdzie przez ostatnie 4 lata zajmowałem stanowisko zastępcy naczelnika wydziału.

Jako prawnik i wieloletni inspektor kontroli ZUS oraz zastępca naczelnika Wydziału Kontroli Płatników Składek, mam świadomość tego, że sprawy związane z zastosowaniem prawa, relacje z kontrahentami, pracownikami, albo też sprawy ZUS-owskie – a szczególnie kontrole czy postępowanie sądowe – nastręczają wielu trudności i istotnie zakłócają funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Wiem, jak istotne jest prawidłowe prowadzenie dokumentacji, właściwe formułowanie umów handlowych czy cywilnoprawnych, aby uniknąć niepożądanych konsekwencji, jakie mogą za sobą pociągnąć popełnione błędy.

Bazując na dotychczasowym doświadczeniu zawodowym wiem, jak istotne jest prawidłowe prowadzenie dokumentacji płatnika składek, dla uniknięcia niepożądanych konsekwencji kontroli.

Uprzedzaj negatywne konsekwencje kontroli ZUS

Konieczne jest posiadanie obszernej wiedzy i umiejętności pozwalających na właściwe przygotowanie się do sprawy i podjęcie stosownych działań, aby wyeliminować lub ograniczyć negatywne skutki kontroli. Jeśli kontrolowany w odpowiednim czasie nie podejmie stosownych działań, często koszty kontroli mogą doprowadzić do pozbawienia prawa do zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego, bądź też spowodować zachwianie płynności finansowej lub doprowadzić nawet do upadłości firmy.

Doświadczenie i wiedza jaką dysponuję, pomoże przedsiębiorcy przejść przez kontrolę możliwie szybko i pomyślnie, bez ponoszenia możliwych do uniknięcia kosztów.

Wyrażam nadzieję, że przedstawiona oferta obsługi prawnej i wsparcia merytorycznego w obszarze ubezpieczeń społecznych odpowiada Państwa wyobrażeniom i oczekiwaniom odnośnie współpracy w powyższym zakresie. Wsparcie i pomoc, jakich mogę udzielić, ułatwi Państwu funkcjonowanie jako przedsiębiorcy w zakresie związanym z działalnością ZUS-u.

Jestem przekonany, że oferowana przeze mnie pomoc pozwoli Państwu skupić swoją uwagę i aktywność na działaniach związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem, bez konieczności borykania się z biurokracją urzędniczą, o co osobiście zadbam, jeśli zdecydujecie się Państwo na skorzystanie z moich usług.

Facebook
Facebook
Visit Us
Instagram