Oferta

Jako prawnik i wieloletni inspektor kontroli ZUS – zastępca naczelnika wydziału, mam świadomość tego, że sprawy związane z zastosowaniem prawa, relacje z kontrahentami, pracownikami, albo tez sprawy ZUSowskie – a szczególnie kontrole – czy postępowanie sądowe , nastręczają wielu trudności i istotnie zakłócają funkcjonowanie przedsiębiorcy. Wiem, jak istotnie prawidłowe jest prowadzenie dokumentacji, właściwe formułowanie umów handlowych czy cywilnoprawnych, aby uniknąć niepożądanych konsekwencji, jakie mogą za sobą pociągnąć popełnione przez nich błędy. Przedstawiam Państwu ofertę wsparcia prawnego obejmującego:

 1. udzielanie kompleksowego wsparcia merytorycznego Zleceniodawcy w związku z postępowaniami wyjaśniającymi i kontrolami prowadzonymi przez ZUS;
 2. reprezentowanie Zleceniodawcy w trakcie postępowań wyjaśniających i kontroli prowadzonych przez ZUS oraz przed sądami powszechnymi;
 3. sporządzanie zastrzeżeń do protokołów kontroli i odwołań od decyzji ZUS;
 4. sporządzanie pism wymagających argumentacji prawnej;
 5. bieżące doradztwo i poradnictwo prawne w zakresie ubezpieczeń społecznych;
 6. konsultowanie przygotowanej dokumentacji Zleceniodawcy wobec spraw prowadzonych przez ZUS;
 7. przygotowanie lub konsultowanie przygotowanego stanowiska Zleceniodawcy wobec spraw prowadzonych przez ZUS;
 8. doradztwo w sprawach zawierania umów zleceń i umów o dzieło w kontekście ubezpieczeń społecznych;
 9. doradztwo w zakresie rozwiązań optymalizujących dla przedsiębiorców (optymalizacja kosztów związanych z ubezpieczeniami społecznymi);
 10. audyt dokumentacji przedsiębiorstwa w zakresie zagadnień mających wpływ na ubezpieczenia społeczne;
 11. odmowy wypłaty zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego (np. z uwagi na krótki okres zatrudnienia, zmianę wymiaru czasu pracy itp.);
 12. odmowy prawa do emerytury lub renty

oraz obsługę innych zagadnień i spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego i handlowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz spraw kadrowych.

A ponadto:

 1. sporządzanie opinii i informacji prawnych według potrzeb Zleceniodawcy;
 2. sporządzanie pism przedprocesowych i procesowych;
 3. konsultowanie projektów umów;
 4. konsultowanie wewnętrznych przepisów prawa pracy (m.in. regulaminów wynagradzania, regulaminów świadczeń socjalnych itp.).

Jako wieloletni inspektor kontroli ZUS i zastępca naczelnika wydziału kontroli mam świadomość tego, że sprawy ZUSowskie, a szczególnie kontrole, nastręczają wielu trudności i istotnie zakłócają funkcjonowanie przedsiębiorcy. Bazując na dotychczasowym doświadczeniu zawodowym wiem, jak istotne jest prawidłowe prowadzenie dokumentacji płatnika składek, dla uniknięcia niepożądanych konsekwencji kontroli. Konieczne jest posiadanie obszernej wiedzy i umiejętności pozwalających na właściwe przygotowanie się do sprawy i podjęcie stosownych działań, aby wyeliminować lub ograniczyć negatywne skutki kontroli. Jeśli kontrolowany w odpowiednim czasie nie podejmie stosownych działań, często koszty kontroli mogą doprowadzić do pozbawienia prawa do zasiłku chorobowego czy też macierzyńskiego bądź też spowodować zachwianie płynności finansowej lub doprowadzić nawet do likwidacji firmy. Doświadczenie i wiedza jaką dysponuję, pomoże przedsiębiorcy przejść przez kontrolę możliwie szybko i pomyślnie, bez ponoszenia możliwych do uniknięcia kosztów.

Wyrażam nadzieję, że przedstawiona oferta obsługi prawnej i wsparcia merytorycznego w obszarze ubezpieczeń społecznych odpowiada Państwa wyobrażeniom i oczekiwaniom odnośnie współpracy w powyższym zakresie. Wsparcie i pomoc, jakich mogę udzielić, ułatwi Państwu funkcjonowanie jako przedsiębiorcy w zakresie związanym z działalnością ZUSu. Jestem przekonany, że oferowana przeze mnie pomoc pozwoli Państwu skupić swoją uwagę i aktywność na działaniach związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem, bez konieczności borykania się z biurokracją urzędniczą, o co osobiście zadbam, jeśli zdecydujecie się Państwo na skorzystanie z moich usług.

Facebook
Facebook
Visit Us
Instagram