Audyt w zakresie ubezpieczeń społecznych

Jako doświadczony specjalista w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, a także były inspektor kontroli ZUS i kierownik Wydziału Kontroli, oferuję Państwu przeprowadzenie audytu w zakresie obowiązków płatnika składek, wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który pomoże uniknąć błędów, mogących pociągać za sobą poważne konsekwencje. Przeprowadzany przeze mnie audyt jest tożsamy z tym, co w ramach kontroli sprawdzają inspektorzy ZUS.

Częste zmiany przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych i prawa pracy, niejasne i niejednoznaczne interpretacje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy też rozbieżne informacje udzielane przez pracowników ZUS powodują, że coraz częściej mamy wątpliwości, w jaki sposób prawidłowo i bezpiecznie dokonać rozliczeń z ZUS-em, z pracownikami, co „ozusować”, a co nie, jak prawidłowo sporządzić umowę lub ją wypowiedzieć.

Na czym polega audyt ZUS?

Zakres audytu jest tożsamy z tym, co w ramach kontroli sprawdzają inspektorzy kontroli ZUS. Poddanie się audytowi pozwoli Państwu skorygować ewentualne błędy, które w razie kontroli zarządzonej przez ZUS mogą być podstawą dokonanych ustaleń i pociągać za sobą konsekwencje finansowe.

Audyt może obejmować wskazany przez Państwa zakres, może też dotyczyć wybranego okresu. Jeśli wyrazicie Państwo taką wolę, w odniesieniu do poszczególnych zagadnień możliwe jest przygotowanie opinii prawnej.

Jeśli mają Państwo pytania, proszę o kontakt ze mną.

Co jest sprawdzane podczas audytu?

Audyt wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych przez płatników składek obejmuje:

  • zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych;
  • prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest ZUS;
  • ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu;
  • prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;
  • wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Audyt ZUS swoim zakresem pokrywa się z tym, co obejmuje standardowa kontrola przeprowadzana przez ZUS. Wykonując audyt, sprawdzam przede wszystkim prawidłowość zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych – czy ubezpieczeni zostali odpowiednio zakwalifikowani. Często zdarza się bowiem tak, że np. zleceniobiorca został zgłoszony jako pracownik lub można zamiast wszystkich składek, opłacać niektórym ubezpieczonym jedynie składkę zdrowotną. Weryfikuję również prawidłowość deklarowania składek. Warto także wykonać audyt zasiłków z ubezpieczenia społecznego, które wypłacane są w razie choroby lub macierzyństwa. Sprawdzam, czy danemu pracownikowi przysługuje prawo do świadczenia i czy zostało ono wypłacone w odpowiedniej wysokości.

Zakres audytu zawsze ustalam indywidualnie z każdym klientem. Swoją ofertę dostosowuję do potrzeb i oczekiwań zlecającego.

Dlaczego warto skorzystać z audytu ZUS?

Przeprowadzenie audytu ZUS może pomóc w uniknięciu przykrych konsekwencji kontroli z ZUS-u. Wczesne wykrycie wszelkich nieprawidłowości i wyprostowanie ich pozwoli uniknąć wysokich kar finansowych. Audyt ZUS zagwarantuje prawidłowe rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu zyskujemy pewność, że w razie kontroli z ZUS-u nic nas nie zaskoczy. Konsultacja ze specjalistą z zakresu rozliczeń z ZUS to najlepsze, co możesz zrobić dla swojej firmy.

Jak jeszcze mogę Ci pomóc?

Jako prawnik specjalizujący się w sprawach z ZUS, oferuję:

  • doradztwo prawne w sprawach zawierania umów zleceń i umów o dzieło w kontekście ubezpieczeń społecznych;
  • doradztwo w zakresie rozwiązań optymalizujących dla przedsiębiorców (optymalizacja kosztów związanych z ubezpieczeniami społecznymi);
  • konsultowanie projektów umów;
  • konsultowanie wewnętrznych przepisów prawa pracy (m.in. regulaminów wynagradzania, regulaminów świadczeń socjalnych itp.);
  • audyt dokumentacji przedsiębiorstwa w zakresie zagadnień mających wpływ na ubezpieczenia społeczne.

Jeśli mają Państwo pytania, proszę o kontakt ze mną.

Facebook
Facebook
Visit Us
Instagram