Do tej pory zawiesić działalność gospodarczą mógł jedynie przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników. Prawo przedsiębiorców rozszerzy tę możliwość także na przedsiębiorcę, który ma pracowników, ale pod warunkiem, że w momencie zawieszenia działalności przebywają na urlopach związanych z rodzicielstwem.

Ważny warunek

Z prawa do zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z art. 22 ust. 2 Prawa przedsiębiorców, skorzystać może przedsiębiorca zatrudniający pracowników, ale tylko takich, którzy przebywają na:
– urlopie macierzyńskim,
– urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego,
– urlopie wychowawczym lub
– urlopie rodzicielskim
i do tego nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Jeśli urlop się skończy

Prawo przedsiębiorców przewiduje również, co stanie się w sytuacji, gdy urlop skończy się w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej. W takim przypadku pracownikowi, który zakończył jeden z urlopów związanych z rodzicielstwem lub łączy pracę z wykorzystaniem urlopu rodzicielskiego, do czasu zakończenia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia obliczonego jak wynagrodzenie za przestój.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że sposób obliczania takiego wynagrodzenia reguluje art. 81 § 1 kodeksu pracy – to wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60 proc. wynagrodzenia. W żadnym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Co wolno, a czego nie?

Zgodnie z art. 25 Prawa przedsiębiorców, w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dozwolone działania w tym okresie wyraźnie określa ustawa. Są to:
1) wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;
2) przyjmowanie należności i regulowanie zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
3) zbycie własnych środków trwałych i wyposażenia;
4) uczestnictwo w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
5) wykonywanie wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa;
6) osiąganie przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca musi się również liczyć z obowiązkiem poddania się kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Od kiedy?

6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców zostało uchwalone przez Sejm i przesłane do podpisu prezydenta. Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od momentu jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, prawdopodobnie jeszcze w kwietniu.

To jedna z ustaw tworzących Konstytucję Biznesu, których celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności. Zmiany, które wprowadzi Konstytucja Biznesu, dotyczą takich obszarów, jak m.in.:
•    relacje przedsiębiorcy z urzędami i załatwianie spraw urzędowych,
•    zakładanie firmy,
•    zawieszenie działalności,
•    zasady tworzenia prawa gospodarczego,
•    obowiązki związane z prowadzeniem działalności.

Najważniejszą ustawą w ramach Konstytucji Biznesu jest Prawo przedsiębiorców, które określa najważniejsze prawa przedsiębiorcy i zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

źródło: https://www.kadry.abc.com.pl/zmiany-w-prawie/pracodawca-ktory-zatrudnia-pracownika-bedzie-mogl-zawiesic-dzialalnosc,119039.html

error

Podziel się ze światem

Facebook
Facebook
Visit Us
Instagram