Zawarcie z pracownikiem drugiej umowy o pracę jest możliwe w przypadku, gdy rodzaj wykonywanej na jej podstawie pracy jest inny niż w ramach pierwszego stosunku pracy, wyjaśnia Grzegorz Łyjak, ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Pytania pochodzą z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

1. Czy można zatrudnić pracownika na podstawie dwóch odrębnych umów o pracę, np. z tytułu jednego zatrudnienia na 3/4 etatu, a z tytułu drugiej umowy na 1/2 etatu?

2. Czy na liście płac taka osoba może figurować w jednej pozycji, a wynagrodzenia są sumowane?

3. Jak wyliczyć urlop takiego pracownika?

4. Czy należy założyć takiemu pracownikowi jedne akta osobowe?

Odpowiedź: pracodawca może zawrzeć z pracownikiem dodatkową umowę o pracę, jeżeli jej przedmiotem będzie inny rodzaj pracy niż określony w dotychczasowym stosunku pracy, a jej wykonywanie nie będzie kolidowało z podstawowym zatrudnieniem pracownika.

Uzasadnienie: przepisy prawa pracy nie zwierają norm ograniczających możliwość zwierania z pracownikiem kilku umów o pracę. Przy czym, jak wynika z ukształtowanego przez Sąd Najwyższy poglądu, zawarcie z pracownikiem drugiej umowy o pracę jest możliwe w przypadku, gdy rodzaj wykonywanej na jej podstawie pracy jest inny niż w ramach pierwszego stosunku pracy. W innym przypadku mogłoby bowiem dojść do naruszenia przepisów o czasie pracy oraz o wynagrodzeniu w godzinach nadliczbowych. W uchwale z dnia 12 marca 1969 r. (III PZP 1/69) Sąd Najwyższy stwierdził, że pracodawca, który zatrudnia pracownika poza normalnymi godzinami pracy, obowiązany jest za tę pracę płacić wynagrodzenie jak za pracę nadliczbową, chyba że jest ona wykonywana na podstawie odrębnej umowy, obejmującej rodzajowo zupełnie inne czynności. W przeciwnym razie mielibyśmy zdaniem Sądu Najwyższego, wyrażonym w uchwale z dnia 12 kwietnia 1994 r. (I PZP 13/94) do czynienia z próbą obejścia przepisów o czasie pracy i wysokości wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

W przypadku, gdy strony podpisały drugą umowę o równoległe świadczenie pracy, pracodawca jest zobowiązany odrębnie ustalić wymiar czasu pracy dla każdego stosunku pracy i odrębnie go rozliczać. W praktyce oznacza to konieczność prowadzenia dwóch ewidencji czasu pracy, w celu prawidłowego ustalenia wynagrodzenia za pracę (art. 149 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p.).

Polecamy: Czy w ramach jednej umowy o pracę pracownik może mieć dwa stanowiska pracy?

Pracownik, którego łączą z tym samym pracodawcą dwa stosunki pracy, nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego z każdego z tych stosunków oddzielnie. Uprawnienia urlopowe pracownika zatrudnionego na część etatu reguluje art. 154 § 2 k.p. Zgodnie z jego treścią, takiemu pracownikowi przysługuje urlop proporcjonalny do wymiaru czasu pracy, w jakim jest zatrudniony. Tym samym pracownik z ponad 10-letnim stażem pracy, który jest zatrudniony w danej firmie na podstawie dwóch umów o pracę na różnych rodzajowo stanowiskach nabędzie prawo do:

– 20 dni urlopu z pierwszej umowy zawartej na 3/4 etatu,

– 13 dniu urlopu z drugiej umowy zawartej na 1/2 etatu.

Pracownik pozostający w dwóch stosunkach pracy ma prawo do wynagrodzenia z każdego z nich z osobna, a także do innych świadczeń związanych z pracą (art. 22 § 1 k.p.). Wynagrodzenie powinno być liczone odrębnie dla każdego stosunku pracy i odrębnie wypłacane. Każde z wynagrodzeń podlega bowiem odrębnej ochronie.

Odnosząc się zaś do problemu dokumentacji pracowniczej należy stwierdzić, że stosownie § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika pracodawca zakłada i prowadzi akta osobowe oddzielnie dla każdego pracownika, nie zaś oddzielnie dla każdej umowy o pracę. Dokumentacja dotycząca obydwu umów o pracę może być zatem przechowywane w tej samej teczce akt osobowych. 

 

 

 

 

źródło: http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/czy-mozna-zatrudnic-pracownika-na-wiecej-niz-jeden-etat

error

Podziel się ze światem

Facebook
Facebook
Visit Us
Instagram