ZUS przeprowadza szczegółowe kontrole nie tylko w dużych przedsiębiorstwach, ale też w małych jednoosobowych firmach. Podczas tych kontroli sprawdzana jest rzetelność wywiązywania się przedsiębiorcy z obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych i opłacania składek. Inspektorzy kontroli ZUS sprawdzają również prawidłowość zgłoszeń do NFZ i opłacanie składek zdrowotnych. Zazwyczaj kontrola odbywa się w miejscu prowadzenia działalności, ale czasem można ją przeprowadzić w miejscu przechowywania dokumentów, np. w biurze rachunkowym, czy nawet w siedzibie ZUS.

Spis treści

Co jest sprawdzane?
Sankcje karne
Jak się przygotować na kontrolę?

Co jest sprawdzane podczas kontroli ZUS?

Zakres kontroli ZUS został określony w art. 86 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (ustawa o SUS). W myśl przepisów inspektorzy ZUS sprawdzają przede wszystkim prawidłowość zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, a także prawidłowość obliczania, potrącania i opłacania składek, które pobiera ZUS. Inspektorzy kontrolują również ustalenia uprawnień do świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Kontroli podlega również terminowość i prawidłowość opracowywania wniosków o wypłatę świadczeń emerytalnych i rentowych. Sprawdzana jest także prawidłowość wszelkich zaświadczeń i zgłoszonych danych. Jeśli płatnik zalega z opłatą składek, kontrolerzy mogą dokonać oględzin składników jego majątku. To jednak nie wszystko. Uprawnienia inspektorów kontroli są bardzo szerokie. Mogą oni np. zbadać ważność umowy o pracę, aby ustalić istnienie pracowniczego obowiązku ubezpieczeń społecznych, a nawet zakwestionować wysokość wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek. Kontroli podlega również prawidłowość zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego i rzetelność opłacania składki zdrowotnej.

Co ważne, jeśli dana działalność gospodarcza jest już objęta kontrolą innego organu, to ZUS odstępuje od podjęcia czynności kontrolnych i najczęściej ustala inny termin ich przeprowadzenia.

Dokumenty kontrolowane przez ZUS

Kontrola ZUS w firmie – możliwe sankcje karne

Jeśli inspektorzy wykryją jakieś nieprawidłowości, ZUS może wystąpić do sądu z wnioskiem o ukaranie za niewywiązywanie się ze swoich obowiązków. Przewidziane są przede wszystkim kary finansowe. Grzywna może sięgnąć kwoty nawet 5 tys. zł i zostać nałożona zarówno na płatnika składek, jak i osobę działającą w jego imieniu.

Za co może ukarać ZUS?

Zgodnie z przepisami, ZUS może starać się nałożyć grzywnę, jeśli płatnik nie dopełni obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne lub nie zapłaci ich w terminie. Kara jest przewidziana również dla tych płatników, którzy zgłaszają nieprawdziwe dane, wyjaśnienia lub całkowicie odmawiają ich złożenia. Przedsiębiorca może również zostać ukarany za utrudnianie przeprowadzenia kontroli. Karą grzywny może zostać ukarany płatnik składek, który nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem składek oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczeń społecznych lub prowadzi ją w sposób nieprawidłowy. ZUS może ukarać także za niedopełnienie obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych, a także nieprzekazywanie dokumentów związanych z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym.

Audyt ZUS pomoże w uniknięciu przykrych konsekwencji kontroli

Chcesz ustrzec się przed błędami i uniknąć ich konsekwencji w razie kontroli z ZUS-u? Skorzystaj z audytu w zakresie ubezpieczeń społecznych, jaki mam w ofercie mojej kancelarii. Dlaczego warto to zrobić?

Przepisy ZUS nieustannie się zmieniają i często są niejednoznaczne. Nie warto ryzykować otrzymania kary pieniężnej czy innej, za nieprawidłowe rozliczenia czy nieterminowe zgłaszanie danych do ZUS. Zdecydowanie lepiej skorzystać z profesjonalnego audytu oferowanego przez doświadczonego specjalistę. Wybierając tę opcję, można tylko zyskać.

Przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych stosunkowo często się zmieniają. Przez to stają się niejasne i często niejednoznaczne. Jakkolwiek by jednak nie było, dopełnienie wszelkich wymogów dotyczących rozliczeń z ZUS obowiązuje każdego pracodawcę lub osobę samozatrudnioną. Warto więc zlecić specjaliście wykonanie profesjonalnego audytu z zakresu ubezpieczeń ZUS.

Audyt ZUS to gwarancja prawidłowych rozliczeń z ZUS

Prowadzenie rozliczeń z ZUS i sporządzanie dokumentów ubezpieczeniowych w sposób prawidłowy nie jest łatwe. Podczas prowadzenia działalności gospodarczej często brakuje czasu na śledzenie zmian w przepisach. Dlatego też mając wątpliwości co do poprawności sporządzonej dokumentacji lub chcąc mieć pewność, że wszystkie rozliczenia z ZUS są dobrze wykonane, warto skorzystać z konsultacji z doświadczonym specjalistą w tym zakresie. Co można zyskać? Przede wszystkim pewność, że w razie ewentualnej kontroli z ZUS-u, nic nas nie zaskoczy. Dzięki audytowi w zakresie ubezpieczeń społecznych możemy uniknąć niepotrzebnego stresu związanego z kontrolą ZUS, ale też możliwych sankcji prawnych.

Kompleksowy audyt z zakresu ubezpieczeń społecznych – na czym polega?

Zlecając przeprowadzenie audytu w zakresie obowiązków płatnika składek, które wynikają z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, można tylko zyskać. Jako doświadczony specjalista w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, a także były inspektor kontroli ZUS i kierownik Wydziału Kontroli, w ramach audytu przeprowadzam działania tożsame z tymi, jakie prowadzą inspektorzy ZUS. Przeprowadzenie takiego audytu pozwoli na skuteczne wyeliminowanie istniejących błędów, przez co ewentualna późniejsza kontrola inspektorów ZUS może wypaść już tylko pozytywnie.

Co obejmuje audyt dokumentacji z zakresu ubezpieczeń społecznych?

Audyt dotyczy ustawowego zakresu kontroli, jaką przeprowadza ZUS u płatników składek. Jest to więc kontrola zgłoszenia pracowników do ubezpieczeń społecznych – tu sprawdzeniu podlega głównie to, czy dana osoba została dobrze zakwalifikowana do ubezpieczeń. Chodzi o to, czy np. zgłoszony do ubezpieczeń zleceniobiorca nie powinien być zgłoszony jako pracownik, albo czy można zamiast wszystkich składek, płacić za zgłoszoną do ubezpieczeń osobę jedynie składkę zdrowotną. Audytowi podlega też prawidłowość deklarowania składek czyli to, czy dobrze zostały one wyliczone. Są sytuacje, kiedy nie płacimy jakiejś składki (np. funduszu pracy czy składki zdrowotnej) wcale lub w pełnej wysokości. Należy mieć na uwadze, że nienależnie opłacone składki mogą być zwrócone płatnikowi do pewnego czasu. Po 5 latach od ich opłacenia, nie podlegają zwrotowi. Audytowi warto również poddać zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa. Sprawdzeniu podlega to, czy danej osobie przysługuje prawo do świadczenia, a następnie czy zasiłek został wypłacony w prawidłowej wysokości. Oczywiście zakres audytu związanego z ZUS jest uzależniony od potrzeb i oczekiwań płatnika składek. Może on obejmować cały obszar ubezpieczeń społecznych lub wybrane jego fragmenty.

Jeśli mają Państwo pytania, proszę o kontakt ze mną.

error

Podziel się ze światem

Facebook
Facebook
Visit Us
Instagram