Zmian dla przedsiębiorców.

Osoby osiągające przychody do połowy minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1050 zł miesięcznie) w ogóle nie muszą rejestrować swojej działalności, prowadzić ewidencji swoich przychodów i opłacać żadnych składek na ZUS. Osoby z wyższymi niż 1050 zł miesięcznie przychodami z działalności mogą skorzystać z innej preferencji, tzw. ulgi na start. Przez pierwsze pół roku prowadzenia działalności nie muszą płacić składek do ZUS, mają jednak obowiązek opłacania co miesiąc około 320 zł składki zdrowotnej. W razie wypadku nie dostaną więc zasiłku czy renty, będą jednak mogli liczyć na bezpłatne leczenie w szpitalu.

6. Zawiesimy działalność na dłużej i łatwiej ją reaktywujemy

Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który zawiesi działalność, nie będzie płacić w okresie zawieszenia składek ZUS (ani społecznych, ani zdrowotnej), ale będzie mógł spodziewać się kontroli fiskusa – tak jak obecnie. Nowelizacja wydłuża natomiast maksymalny okres, na jaki można zawiesić prowadzenie działalności z 24 miesięcy na okres bezterminowy. Upraszcza też formalności związane ze wznowieniem funkcjonowania firmy – nie będzie już konieczny aktualizujący wniosek CEIDG-1, bo wznowienie nastąpi automatycznie, zgodnie z datą wskazaną przez właściciela firmy we wniosku o zawieszenie.

7. Pełnomocnicy i prokurenci

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy umożliwi udostępnianie w CEIDG informacji z rejestru pełnomocnictw i prokury, a Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy, ma rozszerzyć działanie obecnego serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorców www.biznes.gov.pl. Będą tam m.in. publikowane wyjaśnienia dotyczące zagadnień prawnych budzących najwięcej wątpliwości.

Zmiana w kodeksie cywilnym umożliwia także jednoosobowym przedsiębiorcom, ustanawianie prokurentów (na wzór spółek handlowych), a więc bardzo praktycznych biznesowych pełnomocników. Z kolei do kodeksu postępowania administracyjnego wprowadzono zasadę, że sprawy mogą być załatwiane ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innych środków łączności, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie.

8. Zmiana podejścia urzędników

Konstytucja biznesu wprowadza też takie rozwiązania jak:

– milczące załatwienie sprawy w przypadku występowania o wydanie zezwolenia,

– zakaz formalizmu zakazujący nieuzasadnionego uzależniania rozstrzygnięcia sprawy od dostarczenia oryginału dokumentu lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii lub tłumaczenia,

– nakaz przyjmowania pism i wniosków niekompletnych oraz

– zakaz żądania dokumentów i ujawniania danych, które nie są wymagane przepisami lub takich, do których organ ma dostęp. 9. Nie tylko na papierze W myśl nowych przepisów za zgodą przedsiębiorcy, niektóre sprawy urzędowe będzie można załatwiać przez telefon czy e-mail.

10. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców

Ustawa o rzeczniku małych i średnich przedsiębiorców, który ma stać na straży praw przedsiębiorców, upoważnia go do opiniowania projektów aktów prawnych dotyczących przedsiębiorców, występowania do urzędów o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów oraz do Sądu Najwyższego i NSA o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni przepisów. Ogólną kompetencją tego urzędu ma być stymulowanie bardziej partnerskich relacji między przedsiębiorcami a administracją publiczną. Część opozycji zarzucała, że to będzie urząd fasadowy, ale podobne funkcjonują w USA i Australii.

Od poniedziałku 30 kwietnia wchodzi w życie Konstytucja biznesu. Przedstawiamy listę najważniejszych ułatwień dla przedsiębiorców, jakie wprowadza.

Konstytucja Biznesu to pięć zupełnie nowych ustaw, które w większości wchodzą w życie ostatniego dnia kwietnia. Za ich sprawą zmieni się 200 aktów prawnych oraz uchylona zostanie m.in. ustawa o swobodzie działalności gospodarczej i aktualne przepisy dotyczące CEIDG czy ustawa z lat 80.

Jądrem tych regulacji jest nowe prawo przedsiębiorców, zastępujące ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r., nowelizowaną ok. 90 razy. Ustanawia ono katalog praw i obowiązków przedsiębiorców, wytyczne dla tworzenia i stosowania prawa w sferze działalności gospodarczej.

Pakietowi ustaw uchwalonych z myślą o przedsiębiorcach i nazywanych zbiorczo „Konstytucją biznesu” przyświeca jasny cel – przedsiębiorca ma być dla państwa partnerem, a nie przeciwnikiem.

Przedstawiamy listę istotnych zmian dla przedsiębiorców, jakie wprowadza Konstytucja biznesu:

1. „Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”

W nowym prawie przedsiębiorców wyraźnie wskazano, że „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, co podkreśla wolność działalności gospodarczej. Służyć jej ma też ustanowienie katalogu praw i obowiązków przedsiębiorców oraz zasad dla urzędów określających wytyczne interpretacyjne prawa gospodarczego, np. urzędnikom wolno będzie podejmować jedynie działania, które są konieczne do zamierzonego celu czy równego traktowania wszystkich przedsiębiorców. Partnerstwu na linii administracja–przedsiębiorca ma służyć też domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, rozstrzyganie wątpliwości faktycznych na jego korzyść oraz przyjazna interpretacja przepisów.

2. Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy

Przepisy prawa przedsiębiorców zakładają rozstrzyganie przez organ, przed którym toczy się postępowanie, niedających się usunąć wątpliwości odnośnie do stanu faktycznego (art. 10 ust. 2 p.p.) oraz wątpliwości co do treści normy prawnej (art. 11 ust. 1 p.p.) na korzyść przedsiębiorcy.

3. Przyjazna interpretacja przepisów

Organy mają udzielać przedsiębiorcom informacji o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie swojej właściwości – zarówno tych ogólnych (zgodnie z art. 15 p.p.), jak i indywidualnych interpretacji przepisów prawa (art. 34 p.p.) Dużo nadziei niesie też art. 14 p.p., zgodnie z którym organ bez uzasadnionej przyczyny nie odstępuje od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym.

4. Kontrole mniej uciążliwe

W przypadku konieczności przeprowadzenia przez organ kontroli, ma ona być jak najmniej uciążliwa. Organ nie będzie mógł wezwać przedsiębiorcy do osobistego stawiennictwa, jeżeli potrzebne informacje może uzyskać mailowo lub telefonicznie, co z pewnością ułatwi funkcjonowanie przedsiębiorcom podróżującym w celach biznesowych i przebywającym na spotkaniach z kontrahentami. Czas trwania kontroli będzie ograniczony, a przypadku jego przekroczenia przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z katalogu przysługujących mu roszczeń. Należy też odnotować zniesienie obowiązku posługiwania się przez przedsiębiorców numerem REGON. W kontaktach z administracją identyfikacji przedsiębiorcy posłuży wyłącznie numer NIP.

5. Ulga na start

Osoby osiągające przychody do połowy minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1050 zł miesięcznie) w ogóle nie muszą rejestrować swojej działalności, prowadzić ewidencji swoich przychodów i opłacać żadnych składek na ZUS. Osoby z wyższymi niż 1050 zł miesięcznie przychodami z działalności mogą skorzystać z innej preferencji, tzw. ulgi na start. Przez pierwsze pół roku prowadzenia działalności nie muszą płacić składek do ZUS, mają jednak obowiązek opłacania co miesiąc około 320 zł składki zdrowotnej. W razie wypadku nie dostaną więc zasiłku czy renty, będą jednak mogli liczyć na bezpłatne leczenie w szpitalu.

6. Zawiesimy działalność na dłużej i łatwiej ją reaktywujemy

Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który zawiesi działalność, nie będzie płacić w okresie zawieszenia składek ZUS (ani społecznych, ani zdrowotnej), ale będzie mógł spodziewać się kontroli fiskusa – tak jak obecnie. Nowelizacja wydłuża natomiast maksymalny okres, na jaki można zawiesić prowadzenie działalności z 24 miesięcy na okres bezterminowy. Upraszcza też formalności związane ze wznowieniem funkcjonowania firmy – nie będzie już konieczny aktualizujący wniosek CEIDG-1, bo wznowienie nastąpi automatycznie, zgodnie z datą wskazaną przez właściciela firmy we wniosku o zawieszenie.

7. Pełnomocnicy i prokurenci

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy umożliwi udostępnianie w CEIDG informacji z rejestru pełnomocnictw i prokury, a Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy, ma rozszerzyć działanie obecnego serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorców www.biznes.gov.pl. Będą tam m.in. publikowane wyjaśnienia dotyczące zagadnień prawnych budzących najwięcej wątpliwości.

Zmiana w kodeksie cywilnym umożliwia także jednoosobowym przedsiębiorcom, ustanawianie prokurentów (na wzór spółek handlowych), a więc bardzo praktycznych biznesowych pełnomocników. Z kolei do kodeksu postępowania administracyjnego wprowadzono zasadę, że sprawy mogą być załatwiane ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innych środków łączności, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie.

8. Zmiana podejścia urzędników

Konstytucja biznesu wprowadza też takie rozwiązania jak:

– milczące załatwienie sprawy w przypadku występowania o wydanie zezwolenia,

– zakaz formalizmu zakazujący nieuzasadnionego uzależniania rozstrzygnięcia sprawy od dostarczenia oryginału dokumentu lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii lub tłumaczenia,

– nakaz przyjmowania pism i wniosków niekompletnych oraz

– zakaz żądania dokumentów i ujawniania danych, które nie są wymagane przepisami lub takich, do których organ ma dostęp. 9. Nie tylko na papierze W myśl nowych przepisów za zgodą przedsiębiorcy, niektóre sprawy urzędowe będzie można załatwiać przez telefon czy e-mail.

10. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców

Ustawa o rzeczniku małych i średnich przedsiębiorców, który ma stać na straży praw przedsiębiorców, upoważnia go do opiniowania projektów aktów prawnych dotyczących przedsiębiorców, występowania do urzędów o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów oraz do Sądu Najwyższego i NSA o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni przepisów. Ogólną kompetencją tego urzędu ma być stymulowanie bardziej partnerskich relacji między przedsiębiorcami a administracją publiczną. Część opozycji zarzucała, że to będzie urząd fasadowy, ale podobne funkcjonują w USA i Australii.

 

error

Podziel się ze światem

Facebook
Facebook
Visit Us
Instagram