Podstawa wymiaru składek przedsiębiorcy

W ostatnim czasie od wielu moich klientów otrzymuję pytania, czy ZUS może zmieniać podstawę wymiaru składek zadeklarowaną przez płatnika w deklaracji rozliczeniowej?

Rzeczywiście w ostatnim czasie, właściwie od lipca 2018 roku, ZUS intensywnie kontroluje, a w efekcie kwestionuje deklarowane podstawy wymiaru składek. W wyniku tych kontroli zdarza się, że ZUS wydaje decyzję obniżającą podstawę wymiaru składek, a co za tym idzie zmianie ulega również podstawa wymiaru zasiłku, jeśli taki był wypłacony przedsiębiorcy. Przyznaję, że działania poszczególnych oddziałów ZUS mocno zaskakują, mając na względzie zarówno obowiązujące przepisy, jak i dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego. Co na to przepisy?

Zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 i 5a, stanowi zadeklarowana kwota. Nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Przy czym – zgodnie z ust. 3 – podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które podlegają temu ubezpieczeniu dobrowolnie, nie może przekraczać 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Zatem jeśli płatnik deklaruje składki zgodnie z w/w przepisami, nie narusza prawa.

W tej kwestii niejednokrotnie wypowiadał się Sąd Najwyższy twierdząc, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest uprawniony do kwestionowania kwoty zadeklarowanej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli mieści się ona w granicach określonych ustawą. Podobne stanowisko wyraża Pani prezes ZUS w wywiadach dla prasy (zapraszam do śledzenia mojego profilu na fb).Także w związku z zapytaniem zgłoszonym przez jeden z Sądów Okręgowych do Trybunału Konstytucyjnego.

I tak Prezes ZUS w związku ze sprawą zawisłą przed TK wyraził pogląd, że “ZUS nie kwestionuje podstaw wymiaru składek osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (dalej: przedsiębiorców), ponieważ w stosunku do tej grupy ubezpieczonych u.s.u.s. zawiera odmienną – niż w odniesieniu do pracowników – konstrukcję podstawy wymiaru składek. Stanowi ją kwota zadeklarowana – bez względu na wysokość osiąganych z działalności przychodów czy dochodów – która jedynie musi się mieścić w granicach ustawowych.

Na dokumentach rozliczeniowych nie jest wykazywany dochód przedsiębiorcy, a jego wysokość nie ma znaczenia dla ustalenia podstawy wymiaru składek, podczas gdy podstawę wymiaru składek pracowników stanowi faktyczny przychód”. Podobne stanowisko wyraził Marszałek Sejmu, a także Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Oczywiście żadna sprawa nie jest taka sama i każda wymaga wnikliwej analizy prawnej pod kątem możliwości jej obrony i przyjęcia odpowiedniej strategii obrony przed niekorzystną decyzją ZUS. Odpowiadając jednak na pytanie, czy deklarując podstawę wymiaru składek wyższą niż minimalna, dochodzi na zachowania niezgodnego z prawem, należy z całą stanowczością stwierdzić, że NIE! Takie postępowanie jest oczywiście zgodne z prawem, przy czym w przypadku sporu z organem rentowym należy nie lekceważyć sprawy i kompleksowo i rzetelnie przedstawić argumenty na poparcie zgodnego z prawem postępowania.

Doradca prawny
Mariusz Sowiński
tel. 888 622 103

error

Podziel się ze światem

Facebook
Facebook
Visit Us
Instagram